Αστικό δίκαιο

Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών.
Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους.
Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.
Αποζημιώσεις για ζημίες
Hθική βλάβη
Εκχώρηση
Διάρρηξη συμβολαίου
Σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης απλής και επαγγελματικής
Καταγγελίες Μισθώσεων
Διαταγή Απόδοσης μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών και μισθίου
Δημοσίευση Διαθήκης – Κήρυξη κυρίας
Αγωγή προσβολής Διαθήκης
Αποδοχή και Αποποίηση Κληρονομιάς
Έκδοση Κληρονομητηρίου
Αγωγή προσβολής Νόμιμης Μοίρας
Αγωγή Μέμψης Άστοργης Δωρεάς
Έκδοση πιιστοποιητικών Δημοσίευσης Διαθήκης
Το γραφείο μας αναλαμβάνει :

  • Tη σύνταξη δηλώσεων για ακίνητα υπό κτηματογράφηση, και σε περίπτωση αμφισβήτησης των εγγραφών υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος.
  • Τη σύνταξη Αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών.
  • Τη σύνταξη Αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων και ενστάσεων καθώς και την εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών.