Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σημαντικότερο για μια επιχείρηση είναι το εμπορικό της σήμα. Είναι το πλέον  δυνατό μέσο διατήρησης και διεύρυνσης του πελατολογίου της.

Έτσι το Δικηγορικό μας Γραφείο μεταξύ άλλων προσφέρει :

  • Έλεγχο και καταχώριση ημεδαπών σημάτων(Trademarks)
  • Παρακολούθηση και  ανανέωση ισχύος ημεδαπών σημάτων
  • Έλεγχο  και καταχώριση κοινοτικών και διεθνών σημάτων (Community and International Trademarks)
  • Εκπροσώπηση σε πιθανές αντιδικίες και προστασία σημάτων από ενδεχόμενη προσβολή τους
  • Διεξαγωγή έρευνας  για τη διαπίστωση της πιθανότητας αποδοχής ονομασιών ως εμπορικών σημάτων
  • Καταχώρηση μεταβιβάσεων σημάτων, αλλαγών επωνυμίας ή έδρας του δικαιούχου τους κ.λ.π.
  • Καταχώριση εφευρέσεων τόσο στον Ελληνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο (Industrial Designs)
  • Ανανέωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας τόσο στον Ελληνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο
  • Κατοχύρωση και Προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων