Διοικητικό δίκαιο

Οι τομείς εξειδίκευσής μας είναι :

  • Υποθέσεις αλλοδαπών
  • Φορολογικές διαφορές
  • Προσφυγές και αγωγές κατά του Δημοσίου
  • Αιτήσεις ακύρωσης για πολεοδομικά θέματα
  • Αιτήσεις ακύρωσης για περιβαλλοντικά θέματα
  • Αιτήσεις ενώπιον της Διοίκησης