Τραπεζικό – Εμπορικό – Εταιρικό δίκαιο

Οι τομείς εξειδίκευσής μας είναι :

  • Εμπορικές Συμβάσεις, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
  • Κοινοπραξίες
  • Εκκαθαρίσεις Εταιρειών, Πτωχεύσεις, Εξυγιάνσεις
  • Σύσταση εταιρειών στη Βουλγαρία και Ρουμανία
  • Ίδρυση και Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών τους ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα
  • Συμβάσεις Δικαιόχρησης (franchising)
  • Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής
  • Νομικός Έλεγχος Εταιρειών