Εργατικό – Ασφαλιστικό δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει πλήρεις νομικές υπηρεσίες αναφορικά με το Εργατικό και Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

  • Κατάρτιση ατομικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
  • Παροχή συμβουλών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης εργασίας.
  • Αναζήτηση δεδουλευμένων μισθών και επιδομάτων (εξωδικαστικά και δικαστικά).
  • Ζητήματα σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας (απολύσεις).
  • Αναζήτηση και ακύρωση απολύσεων.
  • Υποβολή αιτήσεων για συνταξιοδότηση.