Οικογενειακό δίκαιο

Οι τομείς εξειδίκευσής μας είναι :

  • Διαζύγιο (Συναινετικό-Αντιδικία)
  • Διατροφή τέκνων-συζύγων
  • Γονική Μέριμνα-Επιμέλεια-Επικοινωνία
  • Συμμετοχή στα αποκτήματα
  • Αγωγή προσβολής πατρότητας
  • Αναγνώριση τέκνου
  • Όνομα – Επώνυμο τέκνου
  • Υιοθεσία
  • Δικαστική Συμπαράσταση
  • Ακούσια νοσηλεία