Ποινικό δίκαιο

Οι τομείς εξειδίκευσής μας είναι :

  • Οικονομικό Έγκλημα
  • Φορολογικές παραβάσεις
  • Ακάλυπτες επιταγές
  • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
  • Εγκλήματα κατά της περιουσίας
  • Εργατικά/Αυτοκινητικά ατυχήματα
  • Παραβάσεις Αγορανομικών/ Υγειονομικών Διατάξεων
  • Εγκλήματα κατά της τιμής
  • Εγκλήματα κατά της ζωής και της υγείας