Συχνές ερωτήσεις

Η αμοιβή του γραφείου εξαρτάται από την φύση της υπόθεσης και καθορίζεται έπειτα από συμφωνία με τον πελάτη, μπορεί δε να συμφωνηθεί είτε σε κατ΄ αποκοπή ποσοστό, είτε να συνδεθεί με το αποτέλεσμα, οπότε καθορίζεται σε ποσοστό (αμοιβή με ποσοστό επιτυχίας), το οποίο καταβάλλεται μόνο εάν η υπόθεση έχει επωφελές αποτέλεσμα για τον πελάτη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι χρεώσεις είναι από πριν γνωστές και συμφωνημένες.
Ανεξάρτητα από την συμφωνία περί αμοιβής, τα έξοδα χειρισμού της υπόθεσης βαρύνουν και προκαταβάλλονται από τον πελάτη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει πλήρης ενημέρωση του πελάτη και προϋπολογισμός του ύψους στο οποίο θα ανέλθουν τα έξοδα, τουλάχιστον κατά προσέγγιση.
Εφόσον άλλο Δικηγορικό γραφείο χειριζόταν την υπόθεση σας, θα πρέπει πριν την ανάληψη της υπόθεσης από το γραφείο μας, να έχετε στην διάθεση σας επιστολή από τον συνάδελφο που τη χειριζόταν στην οποία θα αναφέρεται ότι σας παραδίδει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και ότι δεν έχει οικονομική απαίτηση από εσάς για τον χειρισμό της υποθέσεως σας. Τα ανωτέρω απαιτούνται ρητά από τον Κώδικα Δικηγόρων.
Στην ελληνική έννομη τάξη έχουν ήδη ενταχθεί εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών, όπως η Διαμεσολάβηση, η Διαιτησία, η Δικαστική Μεσολάβηση και η Συμβιβαστική Επίλυση της διαφοράς. Η εμπειρία του γραφείου μας και των συνεργατών του στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μπορούν να σας εξασφαλίσουν την συντομότερη χρονικά επίλυση της διαφορά σας με μικρότερο οικονομικό κόστος, με επαγγελματισμό και ασφάλεια.
Η απάντηση στο ερώτημα εξαρτάται από το είδος της υπόθεσης. Γενικότερα τα Διοικητικά και τα Ποινικά Δικαστήρια, με εξαίρεση τα αυτόφωρα αδικήματα, έχουν μεγαλύτερους χρόνους οριστικής διευθέτησης της διαφοράς, σε αντίθεση με τα Πολιτικά (Αστικά) Δικαστήρια, όπου οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί τα τελευταία έτη. Ήδη με την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τις σημαντικότερες διαφορές περιουσιακής φύσης, δικάζονται πολύ συντομότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις ειδικές διαδικασίες και κυρίως για τον Νόμο 3869/2010 που αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Καταρχήν δεν θα πρέπει να έχετε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης την εμπορική ιδιότητα, αν και υπάρχουν περιθώρια για όσους ασκούν μικροεμπορία να ενταχθούν, υπό προϋποθέσεις, στον Νόμο. Για να διασώσετε την κύρια κατοικία σας θα πρέπει να συντρέχουν μία σειρά από προϋποθέσεις. Το γραφείο μας έχει εμπειρία στον χειρισμό παρόμοιων υποθέσεων από την έναρξη εφαρμογής του Νόμου και μπορεί να σας κατευθύνει ώστε να μειώσετε τις οφειλές σας ή και να διασώσετε την κύρια κατοικία σας.
Κατά έτη 2006-2009, όταν η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου βρισκόταν σε πολύ ευνοϊκά επίπεδα (περί το 1,60), πολλοί δανειολήπτες έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ή ακόμη και μετέτρεψαν τα στεγαστικά δάνεια που είχαν ήδη λάβει σε ευρώ, σε ελβετικό φράγκο ώστε να εξασφαλίσουν χαμηλότερου επιτόκιο (Libor) και ως εκ τούτου χαμηλότερη μηνιαία δόση. Όταν από το 2010 το ευρώ άρχισε να υποτιμάται έναντι του ελβετικού φράγκου και η ισοτιμία διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω από 1,50, φτάνοντας ακόμα και το 0,98, οι δανειολήπτες οδηγήθηκαν σε μεγάλη αύξηση της μηνιαίας δόσης των δανείων τους, που οδήγησε με την σειρά της σε εκτίναξη του οικογενειακού προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο του δανείου τους μετά από χρόνια καταβολών όχι μόνο δεν είχε μειωθεί αλλά αντίθετα είχε υπερβεί ακόμη και το ποσό που είχαν ήδη λάβει πραγματικά.
Το γραφείο μας έχει χειρισθεί παρόμοιες υποθέσεις και έχουν ήδη εκδοθεί οι πρώτες ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις τόσο από διάφορα Ελληνικά Δικαστήρια, όσο και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που θεσπίστηκε με τον Ν. 4224/2013 και οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς και στα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας, περιλαμβάνει δυνατότητες ρύθμισης για τους δανειολήπτες στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες και ελεύθεροι επαγγελματίες) όσο και νομικά πρόσωπα, ακόμα και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μέσο όρο κύκλου εργασιών τα 3 τελευταία έτη μέχρι 1.000.000 ευρώ. Το γραφείο μας και οι συνεργάτες του μπορούν να σας συνδράμουν στην διαδικασία αυτή, ενώ για την εκπόνηση του προτεινόμενου οικονομικού πλάνου συνεργαζόμαστε με ειδικευμένους οικονομικοτεχνικούς συμβούλους και λογιστές.
Πλήρης αξιολόγηση της υπόθεσης μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από προσωπική επικοινωνία και αφού έχουμε στην διάθεση μας το σύνολό των εγγράφων που σχετίζονται με αυτήν. Εφόσον εν συνεχεία λάβουμε εντολή για τον χειρισμό της υπόθεσης σας, το κόστος της αξιολόγησης αφαιρείται από την συμφωνηθείσα αμοιβή του γραφείου μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η χρέωση γίνεται βάσει των ωρών απασχόλησης των συνεργατών του γραφείου μας, σύμφωνα και με όσα ορίζει ο Κώδικας Δικηγόρων.
Το γραφείο λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 09.00 π.μ. μέχρι τις 19.00 μ.μ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε σε αυτό το χρονικό διάστημα με την γραμματεία ώστε να κλείσετε ένα ραντεβού, στο οποίο σκόπιμο είναι να έχετε μαζί σας όσα έγγραφα κρίνετε ότι μπορούν να βοηθήσουν καταρχήν στην ανάλυση εκ μέρους μας της υπόθεσης και των παραμέτρων της. Για έκτακτες περιπτώσεις που απαιτούν άμεσο χειρισμό μπορείτε να καλέσετε στο κινητό τηλέφωνο 6973 02 20 02.

«ἔστω δὴ ἡ ῥητορικὴ δύναμις περὶ ἕκαστον τοῦ θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν.»