Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζονται κατά βάση τα ακόλουθα:

1.  Συμπληρώνονται – τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4387/2016 ως εξής:

α. Επανακαθορίζεται, από την ημερομηνία ισχύος του ανωτέρω νόμου (12- 5-2016), ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου και στρατιωτικών καθώς και ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα.
Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, αναπροσαρμοζόμενες για το διάστημα έως και το 2020, κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και για το διάστημα από το 2021 και εφεξής, με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται επίσης από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ο ισχύον σήμερα τρόπος υπολογισμού γίνεται βάσει του δείκτη μεταβολής μισθών,  υπολογιζόμενου από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Παρέχεται εξουσιοδότηση στους αναφερόμενους Υπουργούς για τον καθορισμό των αναγκαίων λεπτομερειών και της διαδικασίας εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την ανωτέρω αναπροσαρμογή.

β. Προβλέπεται ότι ο ανωτέρω εισαγόμενος τρόπος υπολογισμού εφαρμόζεται, σε σχέση με τους υπαλλήλους-λειτουργούς του Δημοσίου και τους στρατιωτικούς
καθώς και τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, για την αναπροσαρμογή:
των συντάξιμων αποδοχών για τον προσδιορισμό του ύψους της καταβαλλόμενης εισφοράς, σε περίπτωση εξαγοράς για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισής τους, του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών για τις οποίες καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, για τον προσδιορισμό του ποσοστού της ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλεται σε περίπτωση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής τους, του μηνιαίου εισοδήματος παλαιών και νέων ασφαλισμένων που υπάγονται στην ασφάλιση του τέως Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι  εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια με τη μορφή ν.π.δ.δ., για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής τους οφειλής, σε σχέση με το προβλεπόμενο ποσοστό καταβολής εισφορών τους, κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισής τους, του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών για τον υπολογισμό του ποσού της εφάπαξ παροχής μισθωτών και αυτοτελώς απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα, για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31-12-2013.

2. α. Παρατείνονται εκ νέου μέχρι τις 28.02.2018 (έληξε 28.02.2017) η κάλυψη από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παροχές ασθένειας σε είδος των:
– ασφαλισμένων του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,
– ασφαλισμένων του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (τ. Ο.Α.Ε.Ε.),
– ασφαλισμένων του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του τέως Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (τ. Ε.Τ.Α.Α.),
– υπερηλίκων ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.,
– ανέργων που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999, όπως ισχύει (άνεργοι ηλικίας άνω των 29 μέχρι 55 ετών),
– εργαζομένων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος,
– πωλητών Λαϊκού Λαχείου, και των μελών των οικογενειών τους υπό τις μνημονευόμενες προϋποθέσεις.

β. Καλύπτονται για τη χρονική περίοδο από 01.03.2017 έως 28.02.2018 από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι αναβάτες ιπποδρομιών, οι μαθητευόμενοι αναβάτες και οι προπονητές δρομώνων ίππων, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους, για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

3. Επεκτείνεται, από 1-1-2017, και στους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31-12-1992), ο ισχύον, για τους νέους ασφαλισμένους, τρόπος υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών για την λήψη εφάπαξ παροχής από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). (Σήμερα στους παλαιούς ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας στο ανωτέρω Ταμείο, όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016).

Η τροπολογία

Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

1. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη εξειδικεύεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής, διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη δυνάμει της οποίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών.

3. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό της καταβλητέας εισφοράς για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων των υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα.

4. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης σε περίπτωση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα.

5. Με την παράγραφο 5 ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.

6. Με την παράγραφο 6 ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.

7. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό της καταβλητέας εισφοράς για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

8. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των αποδοχών των μισθωτών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής.

9. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των αποδοχών των αυτοτελώς απασχολούμενων για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής.

10. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης σε περίπτωση μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

11. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενων.

12. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής του εισοδήματος βάσει του οποίου υπολογίζεται η εισφορά των αυτοαπασχολούμενων κάτω της πενταετίας, η οποία αποτελεί ασφαλιστική οφειλή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 39.

Άρθρο …

Λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών, αλλά πρωτίστως της αναγκαιότητας παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των συμπολιτών μας που υποαπασχολούνται, προβλέπεται με αυτή τη διάταξη η παράταση, μέχρι 28.2.2018, ευνοϊκών διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις κάλυψης κοινωνικοασφαλιστικά ως προς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ως πόρος του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, μεταξύ άλλων, τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων. Το ποσοστό εισφοράς παλαιών και νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο προνοίας ορίζεται στο ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων για τον κλάδο κύριας σύνταξης αποδοχών τους, κατά τα άρθρα 5 και 38 του ν.4387/2016 (Α’85) και για τους αυτοαπασχολούμενους επί του εισοδήματος τους, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές και για τον κλάδο κύριας σύνταξης, όπως αυτό ειδικότερα προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016.

Αθήνα, 01.03.2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ευτυχία Αχτσιόγλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευκλείδης Τσακαλώτος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γεώργιος Χουλιαράκης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αναστάσιος Πετρόπουλος

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34018